Διάθλαση φωτός (για μαθητές δημοτικού)

Βασούλα Προδρόμου
Πολυξένη Γεωργίου
Age range: 
12-14, 14-16, 16-18
Language: 
Greek
Level of difficulty: 
Medium
Level of interaction: 
Medium
Average learning time: 
1 didactic hour
Access rights: 
Creative Commons Attribution (CC BY)
Description: 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός. Οι κυριότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να ορίζουν την διάθλαση φωτός αλλά και ποιοι παράγοντες την προκαλούν. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διερώτησης από τους μαθητές, όπως είναι η διατύπωση υποθέσεων και ο σχεδιασμός έγκυρων πειραμάτων.

Subject domain: 
Scenario: 

Το μάθημα αποτελείται από τις πέντε φάσεις του κύκλου διερώτησης. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες μιας φάσης προχωρούν στην επόμενη. Μπορούν να επιστρέψουν στην κάθε φάση για να επαναλάβουν ή να αναθεωρήσουν ορισμένες δραστηριότητες, εν και εφόσον οι ίδιοι το κρίνουν απαραίτητο.

Cognitive objectives: types of knowledge: 
Factual: Knowledge of basic elements, e.g. terminology, symbols, specific details, etc
Conceptual: Knowledge of interrelationships among the basic elements within a larger structure,
e.g. classifications, principles, theories, etc
Organisational requirements: 

Το μάθημα μπορεί να τρέξει με δύο τρόπους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού: 

- Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- Οι μαθητές εργάζονται ανά μικρές ομάδες (2-3) σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Students' prior knowledge: 
Οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίζουν το λέιζερ, το μοιρογνωμόνιο τόσο σε πραγματικές όσο και σε εικονικό εργαστήριο. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πως χρησιμοποιείται το μοιρογνωμόνιο.
comments powered by Disqus

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact