Στο μάθημα αυτο οι μαθητές εξετάζουν πώς επηρεάζει η μάζα, ο όγκος και η…

ILS

στο μάθημα αυτό  έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τους παράγοντες που…

ILS

Το παρόν μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια συσχέτισης των όρων μάζα, όγκος και…

ILS

ILS sobre densidad, masa, volumen y propiedades características.

ILS

ILS sobre as propriedades e características da densidade, massa e volume.

ILS

Pupils have to develop a research about Archimedes’ Principle to answer the…

ILS

Welcome! Splash: Virtual Buoyancy Laboratory is integrated in the…

ILS

In diesem ILS lernen Schülerinnen und Schüler etwas über die Eigenschaften…

ILS

The main learning objective is Archimedes’ Principle.

LAB

IlS honen helburua Arkimedesek ezarrri zuen II.

ILS