Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Le décollage solaire est un simulateur de vol pour les avions solaires dans des…
LAB
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
In diese ils können SchülerInnen und Schüler mithilfe des LEGO Windmühlen…
ILS
Ce laboratoire peut être utilisé pour saisir les concepts de production d'…
LAB
Le laboratoire de moulin à vent est destiné à expérimenter avec l'énergie…
ILS
Ce laboratoire permet à l'utilisateur d'étudier comment l'énergie éolien peut…
LAB
Negutegi Efektuko Gasen isurketa ETA finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Cum putem să impulsionăm căutarea de Noi Combustibili eficienți pentru…
ILS