Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης
ILS
Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Cette activité d’apprentissage a été conçue pour une leçon culturelle inclusive
ILS
Cette activité est consacrée aux processus de traitement des eaux usées.
ILS
Esta actividad de aprendizaje se diseñó para una lección culturalmente…
ILS
Esta atividade é dedicada aos processos de tratamento de águas residuais.
ILS
Esta atividade de aprendizagem foi projetada para uma lição ambiental inclusiva…
ILS
Este ILS ambiental emprega o impacto sócio económico inclusivo.
ILS