Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
Esta actividad está dedicada a los procesos de tratamiento de aguas residuales.
ILS
Dans cette activité, nous en apprendrons davantage sur l’origine des eaux…
ILS
Cette activité est consacrée aux processus de traitement des eaux usées.
ILS
Projekta darbs par aprites ekonomiku izvēlētajā tēmā (Travail de projet « …
ILS
En esta actividad conoceremos el origen de las aguas grises y sus posibilidades…
ILS
Esta atividade é dedicada aos processos de tratamento de águas residuais.
ILS
Nesta atividade vamos aprender sobre a origem da água cinzenta e as…
ILS