Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Le soleil est une étoile naine jaune au centre de notre système solaire.
ILS
In diese ils beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen mit Solarenergie…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
Cet ils a été créé afin de permettre aux étudiants d'expérimenter les…
ILS
Ce laboratoire permet, fROM d'un côté pour observer la relation entre la…
LAB
Ce laboratoire peut être utilisé pour saisir les concepts de production d'…
LAB
Negutegi Efektuko Gasen isurketa ETA finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS