Στο συγκεκριμένο μάθημα, Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Αυτό το Εργαστήριο περιέχει πληροφορίες για τους σεισμούς μοι έχουν συμβεί…
LAB
Μελέτη της δραστηριότητας σεισμικής στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν πως επηρεάζουν Οι μεταβλητές/παράμετροι που χαρακτηρίζουν…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε Πώς Οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS
Cette enquête d'apprentissage de l'espace commence par une phase de motivation…
ILS
Le décollage solaire est un simulateur de vol pour les avions solaires dans des…
LAB
Voir les tendances changeantes de la température, le dioxyde de carbone, le…
LAB
Bienvenue! la structure de l'atmosphère est intégrée dans la phase d'…
ILS
La compréhension de la structure de l'atmosphère est essentielle pour…
LAB