Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Une combinaison d'un Virtual Lab (PhET) et d'une expérience réelle (PocketLab…
ILS
Dans ce ILS, les élèves apprennent les états de la matière.
ILS
La simulation consiste à mélanger la glace et l’eau.
LAB
bu ders planında 5.
ILS
Aprendizaje utilizando el método científico de las Leyes de los Gases.
ILS