Στο συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Διδακτική προσέγγιση για ομαδοσυνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σχετικά με τις…
ILS
Ziel dieses multimedialen Unterrichtsganges ist die weitgehend selbstständige E
ILS
<p>Material for learning</p><p>Educating students to achieve…
ILS
Qual o risco sísmico e vulcânico em Portugal?
ILS
Os alunos de 10.º ano (BG e FQ) serão confrontados com os seguintes
ILS
Orice material este compus din particule mici numite atomi.
ILS
The following ILS is designed in order to help nine-year-old students discover…
ILS
This ILS is part of the EPI framework : Interdisciplinary Practical Teaching
ILS
Astronomia este știința care se ocupă cu studiul aștrilor și a legilor mișcării…
ILS