Age Range

Big Ideas Of Science

Subject Domains

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Овој Простор за Учење преку Истражување ( ПУИ) се темели на основното сценарио ( Basic scenario).

Преку овој ПУИ Реактивност на алкални метали со кислород и вода учениците имаат можност преку релевантни набљудувања  користејќи ја лабороторијата http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php да научат:

  • за реакциите на алкалните метали со вода
  • за реакциите на алкалните метали со воздух

Исто така користејќи го ПУИ имаат можност 

  • да запишат хипотези
  • врз основа на набљудувања  да донесат релевантни заклучоци
  • да споделуваат и дискутираат со сооучениците врз основа на добиените резултати

 

Prior Knowledge Requirements

Учениците потребно е да имаат познавање од пишување и израмнување на хемиски равенки со симболи и формули

Rating: 2 - 1 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.