Σε αυτό το ILS εξετάζουμε τη λειτουργία του νευρώνα.
ILS
In this ILS we examine the function of the neuron.
ILS