Αυτό το εργαστήριο περιέχει πληροφορίες για τους σεισμούς μου έχουν συμβεί στον…
LAB
Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν πως επηρεάζουν οι μεταβλητές/παράμετροι που χαρακτηρίζουν…
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS
Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.
LAB
This Inquiry Learning Space starts with a motivation phase where students will…
ILS
The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, I. P.
LAB
Welcome! Structure of the Atmosphere is integrated in the Investigation phase.
ILS
Understanding the structure of the atmosphere is critical in understanding…
LAB
Motto "Everything is on the face of the Earth is constantly turning, because…
ILS