Στο συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa eta finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the Open Schooling…
ILS
The presented environmental ILS was designed implementing the scientific impact…
ILS
Este ILS ambiental apresentado foi projetado implementando a abordagem…
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau eskola irekiaren ikuspegia aplikatuz dis
ILS