Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επεξηγούν το…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea.
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa eta finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
The presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS
This inclusive environmental ILS was designed implementing the Open Schooling…
ILS
The presented environmental ILS was designed implementing the scientific impact…
ILS
Este ILS ambiental inclusivo emprega a abordagem de Escola Aberta.
ILS
Este ILS ambiental  emprega a abordagem de impacto socioeconómico inclusivo.
ILS
Este ILS ambiental apresentado foi projetado implementando a abordagem…
ILS