Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Jarduera honetan ur grisen jatorria eta berrerabiltzeko aukerak ezagutuko ditug
ILS
Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea.
ILS
Acest plan de lectie are ca scop identificarea gradului de poluare al…
ILS
The presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact…
ILS
Este ILS ambiental inclusivo emprega a abordagem de Escola Aberta.
ILS
Este ILS ambiental  emprega a abordagem de impacto socioeconómico inclusivo.
ILS
In this activity we will learn about the origin of grey water and its…
ILS
Aurkeztutako ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioekonomiko inklusiboaren ik
ILS