Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
Jarduera hau hondakin-urak tratatzeko pro
ILS
This activity is devoted to processes of wastewater treatment.
ILS
In this activity we will learn about the origin of grey water and its…
ILS
Projekta darbs par aprites ekonomiku izvēlētajā tēmā (Project work "Circular…
ILS
En esta actividad conoceremos el origen de las aguas grises y sus posibilidades…
ILS
Esta atividade é dedicada aos processos de tratamento de águas residuais.
ILS
Nesta atividade vamos aprender sobre a origem da água cinzenta e as…
ILS