Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
ILS inklusibo hau eskola irek
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren ikuspegia aplikat
ILS
Jarduera honetan ur grisen jatorria eta berrerabiltzeko aukerak ezagutuko ditug
ILS
Ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioe
ILS
This simple model simulates seining a stream for animal life.
LAB
This inclusive environmental ILS was designed implementing the Open Schooling…
ILS
Este ILS ambiental inclusivo foi projetado implementando a abordagem de Escola…
ILS