Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren ikuspegia aplikat
ILS
Ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioe
ILS
“Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.” CHICO…
ILS
This learning activity was designed for cultural inclusive environmental lesson
ILS
The presented environmental ILS employs the socioeconomic inclusive impact.
ILS
En esta actividad conoceremos el origen de las aguas grises y sus posibilidades…
ILS
Esta actividad de aprendizaje se diseñó para una lección ambiental…
ILS
Esta atividade de aprendizagem foi projetada para uma lição ambiental inclusiva…
ILS
Este ILS ambiental emprega o impacto sócio económico inclusivo.
ILS