Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης
ILS
Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
This activity is devoted to processes of wastewater treatment.
ILS
This learning activity was designed for cultural inclusive environmental lesson
ILS
Esta actividad de aprendizaje se diseñó para una lección ambiental…
ILS
Esta atividade é dedicada aos processos de tratamento de águas residuais.
ILS
Esta atividade de aprendizagem foi projetada para uma lição ambiental inclusiva…
ILS
Este ILS ambiental emprega o impacto sócio económico inclusivo.
ILS